முக்கொம்பில் அணை கட்டுவதற்காக திட்ட அறிக்கை விரைவில் அரசிற்கு அனுப்பப்படும் : திருச்சி ஆட்சியர்